16512

رویه ارسال سفارش

ارسال سفارشات در شهر تهران توسط اسنپ باکس یا الوپیک انجام می شود 

و سفارشات شهرستان ها با سیستم حمل نقل پست، تیپاکس، چاپار و باربری ارسال می شود